Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • Roszczenia z umów o pracę (odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, odszkodowanie, mobbing).

Odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

  • emerytura
  • emerytura w obniżonym wieku emerytalnym
  • renta
  • świadczenie rehabilitacyjne
  • przeliczenie emerytury
  • zasiłki
  • Podleganie ubezpieczeniom społecznym.

Prawo pracy jest to zbiór norm prawnych regulujących relacje między pracodawcami, a ich pracownikami oraz stanowiące podstawę do rozwiązywania sporów w pracy. Głównym aktem prawnym regulującym prawo pracy jest Kodeks pracy oraz wszystkie akty prawne wydane w oparciu o Kodeks pracy.