Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze jest jednym z najważniejszych działów prawa, które reguluje relacje między podmiotami gospodarczymi, a także kontroluje ich działalność na rynku. Kancelarie adwokackie często specjalizują się w prawie gospodarczym, oferując swoje usługi w zakresie doradztwa prawno-gospodarczego i reprezentowania klientów w sprawach związanych z tym obszarem.

Czym zajmuje się prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze obejmuje szeroki zakres zagadnień, które mają na celu uregulowanie działalności gospodarczej, promowanie konkurencji, ochronę konsumentów oraz zapewnienie stabilności rynkowej.

Prawo gospodarcze jest szerokim obszarem prawa, który można podzielić na dwa główne poddziały: prawo gospodarcze publiczne oraz prawo gospodarcze prywatne, znane również jako prawo handlowe. Oba te poddziały mają różne charakterystyki i zakresy działania.

Prawo gospodarcze publiczne

Prawo gospodarcze publiczne obejmuje zbiór przepisów i regulacji, które kontrolują działalność gospodarczą ze strony organów państwowych. Charakteryzuje się tym, że jego głównym celem jest ochrona interesu publicznego, stabilności rynkowej oraz zapewnienie zgodności z polityką publiczną. Prawo gospodarcze publiczne skupia się na aspektach regulacyjnych i nadzorczych, mających na celu kontrolę nad rynkiem i ograniczenie nieuczciwej konkurencji.

Przykłady obszarów regulowanych przez prawo gospodarcze publiczne to:

 • Prawo konkurencji: Obejmuje przepisy mające na celu zapobieganie monopolom, ograniczaniu konkurencji oraz promowanie uczciwej rywalizacji na rynku.
 • Prawo regulujące sektory gospodarki: Wiele sektorów gospodarki, takich jak energetyka, telekomunikacja, transport czy bankowość, podlega szczególnym regulacjom ze strony organów państwowych. Prawo gospodarcze publiczne obejmuje przepisy regulujące te sektory i określające zasady ich funkcjonowania.
 • Prawo ochrony konsumentów: Zapewnia konsumentom ochronę przed nieuczciwymi praktykami ze strony przedsiębiorców, takimi jak wprowadzanie w błąd, niedozwolone klauzule umowne czy praktyki agresywne.
 • Prawo regulujące rynek kapitałowy: Dotyczy przepisów i regulacji związanych z obrotem papierami wartościowymi, giełdami papierów wartościowych, ofertami publicznymi, nadzorem nad instytucjami finansowymi i innymi kwestiami związanymi z rynkiem kapitałowym.
 • Prawo regulujące sektor bankowy: Obejmuje przepisy dotyczące działalności banków, zasady udzielania kredytów, regulacje dotyczące bezpieczeństwa bankowego, nadzór nad instytucjami finansowymi i inne kwestie związane z sektorem bankowym.
 • Prawo regulujące sektor ubezpieczeniowy: Reguluje działalność firm ubezpieczeniowych, zasady zawierania umów ubezpieczeniowych, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia oraz nadzór nad sektorem ubezpieczeniowym.
 • Prawo zamówień publicznych: Obejmuje przepisy regulujące procedury i zasady przyznawania zamówień publicznych przez instytucje publiczne, w tym przetargi, konkursy ofert, prawa i obowiązki stron umowy oraz zasady uczciwej konkurencji.
 • Prawo regulujące ochronę danych osobowych: W świetle rozwoju technologicznego i cyfryzacji, prawo gospodarcze publiczne obejmuje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych osobowych, zasady prywatności i bezpieczeństwa danych.
 • Prawo podatkowe: Obejmuje przepisy dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej, w tym zasady poboru podatków, obowiązki podatkowe przedsiębiorców, ulgi podatkowe, kontrole podatkowe i inne kwestie związane z opodatkowaniem.
 • Prawo pracy: Reguluje stosunki pracy między pracodawcami a pracownikami, zasady zatrudnienia, warunki pracy, ochronę pracowników, wynagrodzenia, umowy o pracę, negocjacje zbiorowe i inne aspekty związane z pracą w sektorze gospodarczym.
 • Prawo administracyjne: Dotyczy regulacji działalności administracyjnej, takiej jak uzyskiwanie zezwoleń, koncesji i licencji na prowadzenie działalności gospodarczej, postępowania administracyjnego, nadzoru administracyjnego i innych kwestii związanych z działalnością przedsiębiorstw.
 • Prawo regulujące ochronę konkurencji: Obejmuje przepisy dotyczące ochrony konkurencji na rynku, zwalczanie praktyk monopolistycznych, kontrole koncentracji przedsiębiorstw, nadzór nad kartelami i inne aspekty związane z konkurencją gospodarczą.
 • Prawo regulujące ochronę środowiska: Obejmuje przepisy i regulacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego, zarządzania odpadami, ochrony wód, emisji substancji szkodliwych, certyfikacji ekologicznej i innych kwestii związanych z wpływem działalności gospodarczej na środowisko.
 • Prawo regulujące rynek energii: Reguluje sektor energetyczny, w tym przepisy dotyczące wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii, regulacje cen energii, promocję odnawialnych źródeł energii i innych kwestii związanych z rynkiem energii.
 • Prawo regulujące sektor farmaceutyczny: Obejmuje przepisy i regulacje dotyczące produkcji, dystrybucji i sprzedaży leków, regulacje dotyczące badań klinicznych, rejestracji leków, kontroli jakości i bezpieczeństwa farmaceutycznego.

Prawo gospodarcze prywatne (prawo handlowe)

Prawo gospodarcze prywatne, zwane również prawem handlowym, dotyczy relacji między przedsiębiorcami oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Charakteryzuje się tym, że jest bardziej ukierunkowane na sprawy indywidualnych przedsiębiorców i transakcje handlowe. Prawo handlowe reguluje zasady zawierania i wykonywania umów handlowych, odpowiedzialność kontraktową, obroty towarowe i inne kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przykłady obszarów regulowanych przez prawo gospodarcze prywatne to:

 • Prawo spółek: Obejmuje zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji spółek handlowych oraz reguluje prawa i obowiązki udziałowców i organów zarządzających.
 • Prawo handlowe ogólne: Reguluje ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zasady konkurencji, handlu elektronicznego, odpowiedzialności kontraktowej i nieuczciwej konkurencji.
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne: Reguluje postępowanie upadłościowe oraz zasady restrukturyzacji przedsiębiorstw, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.
 • Prawo umów handlowych: Obejmuje przepisy dotyczące zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów handlowych, w tym umów sprzedaży, umów agencyjnych, umów franchisingu, umów leasingu, umów dystrybucyjnych i innych umów związanych z działalnością gospodarczą.
 • Prawo własności intelektualnej: Reguluje prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe i wzory przemysłowe. Zapewnia ochronę twórczości intelektualnej przed nieuprawnionym wykorzystaniem i nadużyciami.
 • Prawo handlu elektronicznego: Obejmuje przepisy dotyczące transakcji handlowych dokonywanych za pośrednictwem Internetu, takie jak regulacje dotyczące sprzedaży internetowej, ochrony konsumentów online, elektronicznego podpisu, bezpieczeństwa danych i innych kwestii związanych z handlem elektronicznym.
 • Prawo transportowe: Reguluje kwestie związane z transportem towarów i osób, takie jak umowy przewozowe, odpowiedzialność przewoźnika, zasady wykonywania transportu drogowego, morskiego, lotniczego i kolejowego.
 • Prawo bankowe: Obejmuje przepisy regulujące działalność banków, zasady udzielania kredytów, regulacje dotyczące czeków, weksli, inkasa i innych instrumentów płatniczych.
 • Prawo reklamy i marketingu: Reguluje przepisy dotyczące rzetelności i uczciwości reklamy, zasady promocji towarów i usług, ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami reklamowymi.
 • Prawo nieruchomości: Obejmuje przepisy dotyczące transakcji nieruchomościowych, umów najmu i dzierżawy, hipotek, praw własności nieruchomości, regulacje dotyczące inwestycji w nieruchomości i inne kwestie związane z rynkiem nieruchomości.

Podsumowując, prawo gospodarcze publiczne koncentruje się na regulacjach i nadzorze ze strony organów państwowych w celu ochrony interesu publicznego, podczas gdy prawo gospodarcze prywatne (prawo handlowe) skupia się na regulacjach dotyczących relacji między przedsiębiorcami oraz aspektach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Najczęściej zadawane pytania z dziedziny prawa gospodarczego

Jakie są podstawowe zasady prawa gospodarczego?

Podstawowe zasady prawa gospodarczego obejmują zasadę wolności działalności gospodarczej, zasadę konkurencji, zasadę ochrony konsumenta, zasadę odpowiedzialności przedsiębiorców oraz zasadę równowagi interesów gospodarczych.

Jakie są rodzaje form prowadzenia działalności gospodarczej?

Rodzaje form prowadzenia działalności gospodarczej to przedsiębiorstwo jednoosobowe, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółka akcyjna (S.A.), a także spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Jakie są podstawowe zasady konkurencji w prawie gospodarczym?

Podstawowe zasady konkurencji to zakaz nadużywania pozycji dominującej, zakaz karteli i ograniczania konkurencji oraz zakaz nadużywania informacji poufnych.

Jakie są przepisy dotyczące ochrony konsumenta w prawie gospodarczym?

Przepisy dotyczące ochrony konsumenta obejmują m.in. prawo do informacji, prawo do reklamacji i zwrotu towaru, prawo do ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi oraz prawo do ochrony prywatności i danych osobowych.

Jakie są podstawowe zasady regulujące umowy handlowe?

Podstawowe zasady regulujące umowy handlowe to zasada swobody umów, zasada równowagi umownej, zasada wierności interesowi gospodarczemu oraz zasada dobrej wiary.

Jakie są przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej w prawie gospodarczym?

Przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej obejmują m.in. prawa autorskie, prawa własności przemysłowej (np. patenty, znaki towarowe) oraz przepisy dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jakie są przepisy dotyczące zamówień publicznych w prawie gospodarczym?

Przepisy dotyczące zamówień publicznych regulują procedury i warunki udzielania zamówień publicznych przez organy administracji publicznej. Obejmują m.in. zasady konkurencji, transparentności i uczciwości postępowania.

Jakie są przepisy dotyczące upadłości i naprawy finansowej w prawie gospodarczym?

Przepisy dotyczące upadłości i naprawy finansowej regulują sytuacje, w których przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Obejmują m.in. procedury upadłościowe, restrukturyzację zadłużenia oraz zasady chroniące wierzycieli.

Jakie są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w prawie gospodarczym?

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych regulują zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez przedsiębiorstwa. Obejmują m.in. zasady zgody na przetwarzanie danych, obowiązki informacyjne i zabezpieczenia danych.

Jakie są przepisy dotyczące odpowiedzialności przedsiębiorców za szkody w prawie gospodarczym?

Przepisy dotyczące odpowiedzialności przedsiębiorców za szkody obejmują zasady odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialności kontraktowej oraz przepisy dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców.

 • prowadzenie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów
 • przygotowywanie aktów założycielskich, statutów, regulaminów, uchwał
 • wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego
 • upadłość konsumencka
Prawo gospodarcze jest to gałąź prawa regulująca relacje pomiędzy państwem, a osobami prawnymi i fizycznymi. Prawo gospodarcze dzielimy na dwie dziedziny prawa:
 • prywatne prawo gospodarcze – reguluje majątkowe stosunki gospodarcze
 • publiczne prawo gospodarcze – normy prawne regulujące działanie państwa oraz organów UE na polską gospodarkę