Prawo cywilne

Prawo cywilne – co to jest?

Prawo cywilne reguluje relacje między jednostkami i dotyczy spraw o charakterze prywatnym. Jest to obszar, który obejmuje wiele różnych kwestii, a jego znajomość jest niezbędna w wielu sytuacjach życiowych.

Prawo cywilne to jedna z głównych gałęzi prawa obywatelskiego. W przeciwieństwie do prawa karnego, które koncentruje się na regulowaniu zachowań karalnych, prawo cywilne zajmuje się zagadnieniami związanymi z relacjami cywilnymi, umowami, własnością, odszkodowaniami i innymi aspektami życia codziennego.

Prawo cywilne w Polsce

Głównym źródłem prawa cywilnego w Polsce jest Kodeks cywilny, który został uchwalony 23 kwietnia 1964 roku i obowiązuje od 1 stycznia 1965 roku. Zgodnie z artykułem 1 tego kodeksu, jego celem jest “regulowanie stosunków cywilnoprawnych”.

Powszechnie przyjmuje się, że prawo cywilne w polskim systemie prawnym dotyczy relacji między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, które nie są osobami prawnymi, ale posiadają zdolność prawną zgodnie z przepisami prawa. Prawo cywilne reguluje także prawną sytuację osób i rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz określa treść tych stosunków, w tym prawa i obowiązki stron tych relacji.

Jakiego aspekty obejmuje prawo cywilne?

Prawo cywilne jest podzielone na liczne podgałęzie. Prawo pracy, prawo własności intelektualnej i prawo handlowe zajmują szczególne miejsce, wyodrębniając się z prawa cywilnego, choć zachowując wiele jego cech.

W ramach tradycyjnego prawa cywilnego wyróżnia się następujące działy:

 • Część ogólna: Obejmuje zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego.
 • Prawo rzeczowe: Dotyczy przede wszystkim regulacji dotyczących rzeczy, czyli mienia materialnego.
 • Prawo zobowiązań: Zawiera normy dotyczące spraw majątkowych, które mają charakter względny, czyli zależą od woli stron.
 • Prawo spadkowe: Reguluje prawa dotyczące przechodzenia majątkowych praw po zmarłych na inne podmioty prawa.
 • Prawo rodzinne: Normuje stosunki prawno-rodzinne i majątkowe wewnątrz rodzin.

Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe jest jednym z działów prawa cywilnego, który zajmuje się regulacją praw związanych z rzeczami, czyli mieniem materialnym. Dotyczy ono praw i obowiązków związanych z własnością, posiadaniem, użytkowaniem i zarządzaniem rzeczami.

W ramach prawa rzeczowego regulowane są m.in. następujące kwestie:

 • Własność: Prawo rzeczowe określa zasady dotyczące nabycia, przeniesienia i utraty własności rzeczy. Określa również prawa i obowiązki właściciela oraz zasady korzystania z własności.
 • Posiadanie: Normy prawne dotyczące posiadania określają, kto ma fizyczną kontrolę nad rzeczą i jakie prawa przysługują posiadaczowi. Chronią one posiadacza przed bezprawnym pozbawieniem go posiadania oraz regulują zasady dochodzenia roszczeń związanych z posiadaniem.
 • Użytkowanie i służebności: Prawo rzeczowe reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem z cudzej rzeczy (użytkowanie) oraz korzystaniem z pewnych uprawnień na rzeczy należącej do kogoś innego (służebności). Użytkowanie i służebności mogą być ustanawiane na podstawie umów, testamentów lub przepisów prawa.
 • Ograniczone prawa rzeczowe: Prawo rzeczowe reguluje również inne ograniczone prawa związane z rzeczami, takie jak zastaw, hipoteka, użytkowanie wieczyste czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ograniczone prawa rzeczowe umożliwiają pewne uprawnienia na rzeczy, ale nie dają pełnej własności.

Prawo rzeczowe ma istotne znaczenie dla regulacji relacji majątkowych i własnościowych między osobami oraz instytucjami. Obejmuje zasady dotyczące nabycia, utrzymania, korzystania i zbywania rzeczy, które są nieodłącznym elementem życia społecznego i gospodarczego.

Prawo zobowiązań

Prawo zobowiązań to dział prawa cywilnego, który reguluje stosunki wynikające z umów i innych czynności prawnych, w wyniku których powstają zobowiązania. Dotyczy ono praw i obowiązków stron w kontekście relacji majątkowych.

Prawo zobowiązań obejmuje następujące aspekty:

 • Umowy: Normy prawne dotyczące umów określają zasady zawierania umów, prawa i obowiązki stron umowy oraz skutki ich niewykonania. Reguluje również różne rodzaje umów, takie jak umowy kupna-sprzedaży, umowy najmu, umowy pożyczki, umowy dzieła, umowy o świadczenie usług itp.
 • Odpowiedzialność kontraktowa: Prawo zobowiązań reguluje odpowiedzialność strony umowy za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie. Określa zasady dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, naprawienia szkody lub wykonania świadczeń zgodnie z umową.
 • Delikt cywilny: Normy prawne dotyczące deliktu cywilnego regulują sytuacje, w których jedna osoba wyrządza drugiej szkodę nieumyślnie lub umyślnie. Odpowiedzialność deliktowa obejmuje zasady dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody, np. w przypadku wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych lub naruszenia dóbr osobistych.
 • Wzbogacenie bez przyczyny: Prawo zobowiązań uregulowuje również zasady wzbogacenia bez przyczyny, czyli sytuacji, gdy jedna strona uzyskuje korzyści majątkowe kosztem drugiej strony bez odpowiedniego uzasadnienia. Reguluje zasady zwrotu nienależnie uzyskanych korzyści w celu przywrócenia równowagi majątkowej.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego, który reguluje kwestie związane z dziedziczeniem majątku po zmarłych osobach. Jest to zbiór norm prawnych, które określają, jakie prawa majątkowe przechodzą na inne podmioty prawa w przypadku śmierci jednej osoby.

Prawo spadkowe obejmuje następujące aspekty:

 • Dziedziczenie ustawowe: Jeśli osoba zmarła nie pozostawiła testamentu lub jeśli testament jest nieważny, to prawo spadkowe określa, kto dziedziczy jej majątek. Zasady dziedziczenia ustawowego określają, jakie osoby są uprawnione do dziedziczenia i w jakiej kolejności. Najczęściej są to najbliżsi krewni zmarłego, takie jak małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo itp.
 • Testament: Prawo spadkowe reguluje również kwestie związane z testamentem, czyli pisemnym oświadczeniem woli osoby zmarłej, w którym określa ona, jak ma być rozdzielony jej majątek po śmierci. Określa zasady dotyczące formy testamentu, możliwość jego odwołania, interpretacji oraz skutki prawne testamentu.
 • Spadkobranie: Prawo spadkowe określa procedurę spadkobrania, czyli sposobu przejęcia i administrowania majątkiem zmarłej osoby przez dziedziców. Reguluje zasady związane z wejściem w posiadanie spadku, ustalaniem składu majątku spadkowego, uregulowaniem zobowiązań i rozliczeniem długów zmarłego oraz podziałem majątku między dziedziców.
 • Wydziedziczenie: Prawo spadkowe określa również sytuacje, w których osoba zmarła może wydziedziczyć pewne osoby, czyli pozbawić ich prawa do dziedziczenia. Reguluje zasady i podstawy prawne wydziedziczenia oraz jego skutki dla wydziedziczonych osób.

Prawo spadkowe ma duże znaczenie dla uregulowania przejścia majątkowych praw po śmierci osoby oraz dla zachowania stabilności i pewności prawnej w dziedziczeniu. Chroni interesy zarówno zmarłej osoby, która ma prawo dysponować swoim majątkiem zgodnie z wolą, jak i dziedziców, którzy mają prawo do dziedziczenia majątku po zmarłym.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest działem prawa cywilnego, który reguluje kwestie związane z relacjami prawnymi w obrębie rodziny. Koncentruje się na normach i zasadach dotyczących małżeństwa, rozwodu, rodzicielstwa, opieki nad dziećmi oraz innych aspektów prawnych związanych z życiem rodzinnym.

Prawo rodzinne obejmuje następujące zagadnienia:

 • Małżeństwo: Prawo rodzinne reguluje zawieranie małżeństwa, jego ważność, zasady dotyczące zawarcia, prawa i obowiązki małżonków oraz zasady rozwiązywania małżeństwa, takie jak rozwód, separacja lub unieważnienie małżeństwa.
 • Rozwód: Normy prawne dotyczące rozwodu określają procedury i przesłanki pozwalające na rozwiązanie małżeństwa. Regulują zasady dotyczące podziału majątku, alimentów, opieki nad dziećmi, ustalenia kontaktów z dziećmi i inne związane z tym kwestie.
 • Rodzicielstwo: Prawo rodzinne reguluje prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci, w tym prawa do opieki, wychowania, edukacji, utrzymania i decydowania o sprawach związanych z dzieckiem. Obejmuje także zasady ustalania ojcostwa, adopcji, ustanawiania opieki zastępczej oraz regulacje dotyczące kontroli państwa nad ochroną praw dziecka.
 • Alimenty: Prawo rodzinne uregulowuje kwestie alimentów, czyli świadczeń pieniężnych na utrzymanie członków rodziny. Określa zasady ustalania wysokości alimentów, obowiązek ich płacenia, procedury windykacyjne oraz zasady zmiany wysokości alimentów w przypadku zmiany sytuacji finansowej stron.
 • Ochrona praw osobistych: Prawo rodzinne chroni prawa osobiste członków rodziny, takie jak prawa do prywatności, godności, zdrowia, życia rodzinnego i ochrony przed przemocą domową. Reguluje również zasady postępowania w przypadku naruszenia tych praw.

Prawo rodzinne ma istotne znaczenie dla uregulowania relacji w obrębie rodziny oraz zapewnienia ochrony praw członków rodziny. Ma na celu zapewnienie równowagi, stabilności i dobrostanu w życiu rodzinno-małżeńskim oraz ochronę interesów dzieci i innych najsłabszych stron w relacjach rodzinnych.

Oprócz tego istnieje wiele innych, bardziej wyspecjalizowanych gałęzi prawa, które często łączą cechy prawa cywilnego i innych. Zakres prawa cywilnego jest szeroki i obejmuje wiele różnych obszarów.

 • Umowy: Prawo cywilne reguluje zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie umów. Obejmuje umowy sprzedaży, umowy najmu, umowy o dzieło, umowy o pracę, umowy pożyczki i wiele innych. W przypadku sporów dotyczących umów, prawnicy specjalizujący się w prawie cywilnym są w stanie udzielić pomocy i reprezentować klientów przed sądami.
 • Własność: Prawo cywilne reguluje prawa własności i posiadania. Obejmuje to nieruchomości, ruchomości, prawa autorskie, prawa patentowe i wiele innych. Adwokaci specjalizujący się w prawie cywilnym mogą doradzać w zakresie nabycia, zbycia i ochrony własności.
 • Odszkodowania: Prawo cywilne reguluje również kwestie związane z odszkodowaniami. Jeśli doszło do szkody lub naruszenia praw, poszkodowana strona może mieć prawo do odszkodowania. Adwokaci prowadzący sprawy cywilne mogą pomóc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych i zabezpieczeniu interesów klienta.
 • Ochrona konsumencka: Prawo cywilne chroni prawa konsumentów. Zawiera przepisy dotyczące praktyk nieuczciwej konkurencji, reklamy, prawa do zwrotu towaru, gwarancji i innych aspektów związanych z ochroną interesów konsumentów. Adwokaci specjalizujący się w prawie cywilnym mogą pomóc konsumentom w przypadku naruszenia ich praw.
 • Prawo kontraktów: Koncentruje się na regulowaniu procesu zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów między przedsiębiorstwami. Obejmuje umowy handlowe, umowy dostawcze, umowy agencyjne i inne związane z działalnością gospodarczą.
 • Prawo zobowiązań bankowych: Dotyczy regulacji stosunków między bankami a ich klientami. Obejmuje kwestie związane z umowami kredytowymi, rachunkami bankowymi, czekami, wekslami i innymi instrumentami płatniczymi.
 • Prawo międzynarodowe prywatne: Obejmuje zasady dotyczące stosunków prawnych między osobami lub przedsiębiorstwami o różnych obywatelstwach lub siedzibach w różnych krajach. Określa zasady właściwości sądowej, wyboru prawa właściwego dla danej sprawy oraz uznawania i egzekwowania zagranicznych wyroków.

W sytuacjach, gdy konieczna jest profesjonalna pomoc prawna, adwokaci specjalizujący się w prawie cywilnym są w stanie udzielić wsparcia, doradztwa i reprezentacji przed sądami. Pamiętaj, że każda sprawa jest indywidualna, dlatego warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem w celu uzyskania adekwatnej pomocy w przypadku konkretnych problemów prawnych.

Najczęściej zadawane pytania z zakresu prawa cywilnego

Jakie są podstawowe zasady prawa cywilnego?

Podstawowe zasady prawa cywilnego obejmują zasadę swobody umów, zasadę równości stron, zasadę ochrony interesu słabszego, zasadę dobrej wiary, zasadę rzetelności obrotu oraz zasadę ochrony własności.

Jakie są różnice między umową cywilną a umową handlową?

Umowa cywilna jest zawierana między osobami prywatnymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej, natomiast umowa handlowa dotyczy działalności gospodarczej i jest zawierana przez przedsiębiorców.

Jakie są prawa i obowiązki stron umowy cywilnej?

Strony umowy cywilnej mają prawo do zawierania umów, wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia umowy. Mają także obowiązek przestrzegania postanowień umowy i wypełnienia swoich zobowiązań.

Co to jest odpowiedzialność cywilna i jakie są jej rodzaje?

Odpowiedzialność cywilna oznacza obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej drugiej osobie. Rodzaje odpowiedzialności cywilnej to odpowiedzialność umowna (wynikająca z naruszenia umowy) oraz odpowiedzialność deliktowa (wynikająca z naruszenia prawa i wyrządzenia szkody).

Jakie są podstawy roszczeń o odszkodowanie w prawie cywilnym?

Podstawy roszczeń o odszkodowanie mogą wynikać z naruszenia umowy, niedopełnienia obowiązków, działania niedozwolonego, wypadku czy też innych przyczyn powodujących szkodę.

Jakie są zasady dziedziczenia w prawie cywilnym?

Zasady dziedziczenia w prawie cywilnym określają, w jaki sposób majątek osoby zmarłej jest przekazywany spadkobiercom. Najważniejsze zasady to zasada równości spadkobierców, zasada prawo do zachowku, a także zasady dziedziczenia ustawowego i testamentowego.

Co to jest zasiedzenie i jak działa w prawie cywilnym?

Zasiedzenie to instytucja, która pozwala osobie, która przez określony czas w dobrej wierze posiada rzecz nie będącą jej własnością, stawać się właścicielem tej rzeczy. Zasiedzenie działa na zasadzie upływu określonego czasu oraz spełnienia innych ustawowych warunków.

Jakie są prawa konsumenta w prawie cywilnym?

Prawa konsumenta w prawie cywilnym obejmują prawo do ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, prawo do reklamacji i zwrotu towaru, prawo do otrzymania pełnych i jasnych informacji przed zawarciem umowy, a także prawo do ochrony prywatności i danych osobowych.

Jakie są przepisy dotyczące umów najmu i dzierżawy?

Przepisy dotyczące umów najmu i dzierżawy regulują prawa i obowiązki zarówno najemcy, jak i wynajmującego. Określają m.in. warunki zawarcia umowy, wysokość czynszu, prawa i obowiązki stron, a także zasady rozwiązania umowy.

Jakie są podstawowe zasady odpowiedzialności deliktowej w prawie cywilnym?

Podstawowe zasady odpowiedzialności deliktowej w prawie cywilnym to zasada winy (osoba ponosząca odpowiedzialność musi wykazać się winą lub niedbalstwem), zasada związku przyczynowego (między działaniem a szkodą musi istnieć związek przyczynowy) oraz zasada naprawienia szkody (osoba odpowiedzialna musi naprawić wyrządzoną szkodę).

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności:

 
 • sprawy o zapłatę, w tym: o odszkodowanie, o zadośćuczynienie
 • sprawy z zakresu egzekucji
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, testament, zachowek)
 • sprawy związane z własnością nieruchomości
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o ustanowienie drogi koniecznej
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o naruszenie posiadania
 • sprawy o zapłatę czynszu
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych
 • windykacja wierzytelności
 • roszczenia z umów
Prawo cywilne to gałąź prawa zajmująca się regulacją stosunków majątkowych i niemajątkowych pomiędzy równorzędnymi podmiotami prawa prywatnego. W Polsce najważniejszym źródłem na temat prawa cywilnego jest Kodeks cywilny.