Rozwód – co warto wiedzieć?

Co warto wiedzieć o postępowaniu w sprawie o rozwód?

W pierwszej kolejności wskazać należy, że każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Stanowi o tym art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.i.o.). Wtedy też, może wystąpić z pozwem o rozwód do Sądu Okręgowego. Właściwość sądu reguluje art. 41 k.p.c. Opłata od pozwu o rozwód to 600 złotych, które należy uiścić w kasie sądu, bądź na rachunek bankowy sądu.

W przypadku wytoczenia powództwa o rozwód, Sąd bada czy nastąpiło zerwanie trzech więzi: uczuciowej, fizycznej i gospodarczej, jak również, bada czy nie wystąpiła przesłanka negatywna, tj. wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci albo jego orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego z innych względów.

Ponadto, orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Przy czym, pamiętać należy, że jeżeli drugi z małżonków wyrazi zgodę na rozwód, to jego orzeczenie będzie możliwe, jak również, wtedy gdy odmowa wyrażenia zgody w okolicznościach konkretnej sprawy byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Składając pozew o rozwód należy zastanowić się, czy chcemy, ażeby Sąd orzekał o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Możliwym jest bowiem złożenie pozwu, w którym małżonek nie będzie żądał orzeczenia o winie. Jeśli jednak złożymy pozew w którym zawarte zostanie żądanie orzekania o winie, albo strona przeciwna w odpowiedzi na pozew takie żądanie zgłosi, to sąd wyda orzeczenie w którym stwierdzi, czy winę ponosi jedno z małżonków – żona bądź mąż, czy też, winę ponoszą obaj małżonkowie.

W wyroku rozwodowym, sąd orzeka również o władzy rodzicielskiej, alimentach, czy kontaktach, jeżeli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci. Sąd może zaniechać orzekania o kontaktach, jeżeli strony zgłoszą zgodny wniosek w tym zakresie.

Ponadto, sąd może także orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Dodatkowo, w wyroku rozwodowym może znaleźć się także rozstrzygnięcie dotyczące podziału majątku wspólnego, jeżeli żądanie takie zgłosi jedna ze stron postępowania. Sąd będzie orzekał w tej materii, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Wydanie wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód umożliwia dokonanie zmiany nazwiska poprzez złożenie oświadczenia przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Małżonkowie rozwiedzeni wyłączeni są też z kręgu spadkobierców ustawowych.